ເອີໂຣ

EUR = 1.21 USD
-0.004009 (-0.33%)
ການປ່ຽນແປງອັດຕາແລກປ່ຽນນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ວານນີ້

ປອນສະເຕີລິງ 

GBP = 1.41 USD
-0.00558 (-0.39%)
ການປ່ຽນແປງອັດຕາແລກປ່ຽນນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ວານນີ້

ເຢັນ ຍີ່ປຸ່ນ

JPY = 0.009119 USD
-0.000017161828474062 (-0.19%)
ການປ່ຽນແປງອັດຕາແລກປ່ຽນນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ວານນີ້

ຫຍວນ ເຫຣີ້ນໝິນປີ້ ສ

CNY = 0.16 USD
-0.000181 (-0.12%)
ການປ່ຽນແປງອັດຕາແລກປ່ຽນນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ວານນີ້