ເອີໂຣ

EUR = 1.07 USD
+0.000046121076880512 (+0%)
ການປ່ຽນແປງອັດຕາແລກປ່ຽນນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ວານນີ້

ປອນສະເຕີລິງ 

GBP = 1.27 USD
-0.000355 (-0.03%)
ການປ່ຽນແປງອັດຕາແລກປ່ຽນນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ວານນີ້

ເຢັນ ຍີ່ປຸ່ນ

JPY = 0.006333 USD
-0.0000084728080936682 (-0.13%)
ການປ່ຽນແປງອັດຕາແລກປ່ຽນນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ວານນີ້

ຫຍວນ ເຫຣີ້ນໝິນປີ້ ສ

CNY = 0.14 USD
+0.000045599529850643 (+0.03%)
ການປ່ຽນແປງອັດຕາແລກປ່ຽນນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ວານນີ້